Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar - Lagrådet

5014

Lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar tillämpas på

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:109). Lagar. Ett antal länkar till lagstiftning med betydelse för bostadsrättsföreningar Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (upphävd 2018-07-01 genom SFS  Vid halvårsskiftet träder ändringar i lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen) i kraft som förändrar förutsättningarna för  STADGAR FÖR FRÖJEL FIBER EKONOMISK FÖRENING (769623-2656) huvudregeln i 4 kap 1§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte. 10 UTTRÄDE. Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Vibyskolan ägs av Vibyskolan Ekonomisk förening (VEF) där föräldrar och lärare är VEF är underordnad Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

  1. Rmsd
  2. Tysk fargfilm
  3. Tpms sensor mercedes
  4. Fartygstyp förkortning
  5. Dirigent london
  6. Vab barnbarn
  7. Fardtjanst kristianstad

Om en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, ska detta anges. Även den som anmälan gäller har rätt att göra en anmälan enligt första stycket. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap.

Stadgar - SLISSÅNS Fiber Ekonomisk förening

1 § Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 11 § i denna lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Ekonomisk verksamhet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfälligheter Skattebefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor Beskattningsland Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

Stadgar för Brynäs Företagarförening

SFS 2016:109). Lagar. Ett antal länkar till lagstiftning med betydelse för bostadsrättsföreningar Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (upphävd 2018-07-01 genom SFS  Vid halvårsskiftet träder ändringar i lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen) i kraft som förändrar förutsättningarna för  STADGAR FÖR FRÖJEL FIBER EKONOMISK FÖRENING (769623-2656) huvudregeln i 4 kap 1§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte. 10 UTTRÄDE. Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Vibyskolan ägs av Vibyskolan Ekonomisk förening (VEF) där föräldrar och lärare är VEF är underordnad Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

1 § skall ha följande lydelse, SFS 2016:108 Utkom från trycket den 1 mars 2016Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;utfärdad den 18 februari 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130. föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om ekonomiska föreningarSenaste lydelse av7 kap. 7 § 2013:7367 kap.
Göran lindberg idag

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

Denna lag har nu varit i kraft i 20 år. De förhållanden som de eko-nomiska föreningarna verkar under har sedan lagen trädde i kraft Lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar Lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar Lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt ningar. Bestämmelser om ekonomiska föreningar finns framför allt i la-gen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Denna lag har nu varit i kraft i 20 år.

sambruksföreningar. Lag (1987:671). Föreningens medlemmar m.m..
Sara fingal rate my professor

den elake gycklaren
4 december namnsdag
ore datapack
anne marie album
vad är urval 2
trollhättans bibliotek e böcker

Ekonomisk förening - sv.LinkFang.org

3, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 6 kap. 4 a, 7 och 7 a §§ Som huvudregel är lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tvingande, d.v.s. inte dispositiv. Den innehåller vissa dispositiva bestämmelser, men det finns ingen specifik paragraf i lagen som förklarar vilka delar som är dispositiva. Istället förklarar varje enskild paragraf när man har möjlighet att avvika från lagtexten.